Que és la Kinesiologia Energética?

  • Kinesiologia és avui dia un dels mètodes complementaris de salut de més activitat en el camp de la interacció anomenada “cos ment”. La paraula significa ciència del moviment, definició que no aclareix la realitat de la Kinesiologia actual. Kinesiologia utilitza el test muscular qualitatiu i el llenguatge corporal com a referències per millorar, integrar i relacionar aspectes físics, nutricionals, emocionals, mentals i energètics de la persona.
  • En alguns països de Llatinoamèrica, kinesiologia és sinònim de fisioteràpia o fisiatría. A Espanya i a molts altres països no s’utilitza la paraula kinesiologia en aquest ámbit i per això es conserva la traducció del que en tots els països de parla anglesa es coneix com “Specialiced Kinesiology”, “Energy Kinesiology”, “Applied Kinesilogy” referida a la formació de ICAK, o simplement “Kinesiology” o qualsevol dels innombrables adjectius que s’associen a “Kinesiology” per denominar una nova forma d’aplicació. Per tant no ens referim a la kinesiologia acadèmica tradicional ni a la biomecànica, tot i que als seus professionals pugui resultar d’interès. En vida kinesiologia triem utilitzar el terme “Kinesiologia psicoenergètica” ®.
  • La Kinesiologia és la disciplina que utilitza de forma organitzada la facilitació i inhibició dels músculs, mitjançant el test muscular qualitatiu, per avaluar l’afectació d’estrès a la persona i actualitzant els seus mecanismes d’adaptació. De forma integrada considera l’estructura, la fisiologia, la nutrició, els aspectes cognitius, afectius i socials, així com l’energia vital de l’ésser humà. Secundàriament pot avaluar les respostes somàtiques a intervencions i / o substàncies, facilitant una informació complementària per avaluar la idoneïtat de la intervenció o de la recomanació.
  • Una premissa fonamental de Kinesiologia és que el cos té energia innata per la seva regeneració i que constantment està fent tot el que pot per tenir cura de si mateix, per recuperar el seu equilibri i funcionalitat. Sovint la memòria de factors d’estrès, de resposta de supervivència limita o impossibilita aquesta capacitat de regeneració.
  • El “model” de Kinesiologia entén que els fluxos d’energia en el cos es relacionen amb músculs, teixits, òrgans, altres sistemes i amb les característiques vivencials, emocionals, cognitives i sensorials de la persona.
  • La qualitat de funció dels músculs parla de la qualitat de resposta dels fluxos energètics. Observant i avaluant certs aspectes qualitatius d’aquesta resposta muscular podem obtenir un mapa que fa a la influència de factors d’estrès en l’equilibri estructural, químic, emocional i energètic respecte a un repte o assumpte. No es treballa amb símptomes o amb patologies. De totes maneres sempre aporta un benefici en relació a la condició de la persona; per que treballa en la direcció d’equilibrar el potencial de regeneració o sanació d’aquest model energètic.
  • Des del seu naixement en els anys 60 amb l’anomenada “Kinesiologia Aplicada”, ha evolucionat molt més enllà de ser una teràpia reflexa o un complement diagnòstic. En diversos països és una professió reconeguda, així com un dels principals sistemes utilitzats en les teràpies manuals i en l’anomenada “psicologia energètica”.
  • En l’actualitat existeixen a tot el món múltiples versions, aplicacions i processos diversos del test muscular de Kinesiologia. Sovint reben noms diferents i de vegades no és fàcil identificar els vincles comuns que formen la Kinesiologia i les aportacions originals..