Fisiologia IFisiologia I

Organitza | Imparteix

visita la web

Lloc

Campus VK | virtual |

Equip docent

Dades

durada
40 h.
inici
25/01/2019
preu
Sol·licitar inscripció

Descripció del servei

Iniciar a l’alumne en el coneixement del funcionament del cos humà i adquirir una comprensió completa i integrada dels diferents mecanismes d’aquest en estat de salut. Adquirir els coneixements bàsics sobre la funció de la cèl·lula i el sistema nerviós. Continguts Introducció a la Fisiologia. Organització funcional del cos humà. Homeòstasi La cèl·lula i la seva funció Control genètic de la síntesi proteica Transport a través de la membrana cel·lular. Potencial de membrana i potencial d’acció Contracció del múscul estriat i llis Sistema nerviós. Generalitats. Organització. Les neurones Sistema Nerviós Central, Sistema Nerviós Perifèric Receptors sensitius. Circuits neuronals per al processament de la informació Funcions motores de la medul·la espinal: reflexes medulars Control de la funció motora per l’escorça cerebral, cerebel i ganglis basals Estats d’activitat cerebral: el son Sentits especials Competències Conèixer la funció dels òrgans i sistemes del cos. Ser capaç de demostrar la comprensió conceptual dels aspectes dinàmics dels éssers vius Fer una descripció ordenada de la fisiologia cel·lular, així com enumerar els principals factors que intervenen en la regulació homeostàtica del cos humà en estat de salut Exposar de forma ordenada i estructurada, el funcionament del sistema nerviós

Sessions

gener 2019

25 gen 00:00 - 00:00 h

juliol 2019

25 jul 00:00 - 00:00 h